ŠUME PREMA NAČINU GOSPODARENJA

U Hrvatskoj su šume razvrstane na gospodarske, zaštitne i šume s posebnom namjenom. 

  • Gospodarske šume služe u prvom redu za proizvodnju drva i drugih šumskih proizvoda (lovna divljač, plodovi, sjeme i dr.). 

  • Zaštitne šume, osim za proizvodnju drva, služe za zaštitu gospodarskih i drugih objekata (naselja, vodotoci, jezera, tlo i dr.). 

  • Šume s posebnom namjenom izdvojene su iz redovnoga gospodarenja radi osobitih prirodoznanstvenih, povijesnih, rekreacijsko-turističkih i sličnih razloga, npr. nacionalni parkovi, specijalni rezervati šumske vegetacije, prašume, park-šume, parkovi prirode, šume uz izletišta, kupališta, oporavilišta, nastavno-istraživački pokusni šumski objekti. Ovisno o namjeni, te su šume pod osobitim stručnim nadzorom i zakonskom zaštitom društva.

Sa specifično šumarskoga gledišta gosp. šume mogu biti: čiste sastojine, od samo jedne vrste drveća (primjese do 5% ne računaju se), ili mješovite sastojine, od dviju ili više vrsta drveća. Po svojem postanku šume mogu biti sjemenjače ili panjače. Sjemenjače uzgojene iz sjemena rastu polagano, mogu postići veliku starost i velike dimenzije, vrlo su vrijedne. Uzgajaju se u različitim ophodnjama: od 30 do 40 god. starosti (topole), od 80 do 120 god. (većina vrsta), do 150 god. starosti i više (hrastovi). Panjače su nastale iz panjeva ili korijenovih žila lisnatoga drveća, ugl. u krajevima sa siromašnijim tlom; u mladosti rastu brzo, poslije polagano; uzgajaju se u ophodnji od 20 do 30 godina Njihovo se drvo upotrebljava najviše za ogrjev i sitnu građu. Jednodobna šuma ima drveće podjednake starosti (razlika može biti do 20 god.), a raznodobna šuma ima drveće kod kojega je razlika u starosti i do 40 godina. U prebornoj šumi stabla su različitih visina, debljina i starosti (od 1 do 200 i više godina). Jednodobne šume prevladavaju u nizinskim ili brdskim područjima, a preborne najčešće u gorskima i pretplaninskima. Preborna je šuma trajna, služi za proizvodnju drva i bolju zaštitu tla, nikada se posve ne posiječe, već se stabla u njoj prebiru prema određenim metodama uzgajanja šuma; ona je većinom zaštitna šuma.

office@lisina-avantura-matulji.hr