Istrapedia o Lisini

AKTIVNOSTI UDRUGE

Lisina

Lȉsina, zaravan i vrh na Ćićariji.

Krška zaravan je na oko 700 m nadmorske visine, zapadno od prometnice Rijeka – Trst, u Kastavskoj šumi. Očuvana je šumska vegetacija, osobito šume bukve; uz obilje krških geomorfoloških oblika (škrape, ponikve, jame, ogoljeni vrhovi). Park-šuma Lisina, zaštićena 1998. u kategoriji značajnoga krajobraza, prostire se na oko 14 km2 i o njoj brine Javna ustanova Priroda. U sklopu kompleksa nalaze se vikendaško naselje te planinarski i lovački dom. Planinarski dom su sagradili 1915. ratni zarobljenici, a službeno je otvoren tek 1921.; između dva rata zvao se Rifugio Egisto Rossi (po riječkom rano umrlom iredentističkom piscu i planinaru), u jugoslavensko doba nosio je ime partizana Stanka Jurdane, koji je poginuo 4.XII.1942. između Lisine i Planika. Dom je dugo godina bio zapušten, ali je 2021. obnovljen i nanovo otvoren s Jurdaninim imenom.

Više pročitajte i pogledajte na :