Udruga Lisina avantura – Matulji postaje aktivna i na novom području-sudjelovanje na međunarodnim on-line seminarima (1,2 i 3)

Udruga Lisina avantura – Matulji postaje aktivna i na novom području-sudjelovanje na međunarodnim on-line seminarima (1,2 i 3)

Udruga LISINA AVANTURA MATULJI je, postavši aktivnim članom Međunarodnog udruženja renđera (IRF- International Ranger Federation) ove godine, otvorila novo područje svojega već prepoznatljivog rada, a to je međunarodna suradnja. Iz razloga što se radi o međunarodnom udruŽenju kako profesionalnih tako

Istrapedia o Lisini

Istrapedia o Lisini

Lisina Lȉsina, zaravan i vrh na Ćićariji. Krška zaravan je na oko 700 m nadmorske visine, zapadno od prometnice Rijeka – Trst, u Kastavskoj šumi. Očuvana je šumska vegetacija, osobito šume bukve; uz obilje krških geomorfoloških oblika (škrape, ponikve, jame, ogoljeni vrhovi). Park-šuma Lisina, zaštićena 1998. u kategoriji značajnoga